ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 13) برنامه زمان بندی مصاحبه داوطلبان رشته ریاضی
 اطلاعیه شماره 12- اطلاعیه گروه زبان و ادبیات فارسی درخصوص فراهم کردن فرصت شرکت در مصاحبه برای داوطلبان غایب
 اطلاعیه شماره 11) اطلاعیه گروه زبان و ادبیات فارسی درخصوص ساعت مصاحبه
 اطلاعیه شماره 10) اطلاعیه گروه شیمی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه
 اطلاعیه شماره 9) اطلاعیه گروه علوم سیاسی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه
 اطلاعیه شماره 8) تمدید مهلت ثبت نام و زمان دریافت کارت
 اطلاعیه شماره 7) اطلاعیه گروه مهندسی شیمی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه
 اطلاعیه شماره 6) اطلاعیه دانشکده تربیت بدنی درخصوص تاریخ مصاحبه
 اطلاعیه شماره 5) تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان
 اطلاعیه شماره 4) اتمام مهلت ثبت نام داوطلبان گروه جنگلداری
 اطلاعیه شماره 3) اطلاعیه گروه زیست شناسی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه
 اطلاعیه شماره 2) اطلاعیه گروه مهندسی نساجی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه
 شماره تلفن گروه های آموزشی
 اطلاعیه شماره 1 ) آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه گیلان