بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست دانشجویان دانش آموخته سال 1373 دانشکده علوم کشاورزی

نشست دانشجویان دانش آموخته سال 1373 دانشکده علوم کشاورزی


نشست دانشجویان دانش آموخته سال 1373 دانشکده علوم کشاورزی

نشت دانشجویان دانش آموخته سال 1373دانشکده علوم کشاورزی در تاریخ 1398/6/6جمعی از دانشجویان دانش آموخته سال 1373 علوم کشاورزی در سالن شهید مطهری دانشکده مربوطه گرد هم آمدند دانش آموختگان با اساتید و پرسنل قدیمی دانشکده دیدار نموده و همچنین از موزه تاریخ طبیعی و آزمایش گاه های علوم کشاورزی بازدید نمودند

آدرس کوتاه :