حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> image_snapshot [in template "20097#20123#145718" at line 167, column 76]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${image_snapshot.getData()} [in template "20097#20123#145718" at line 167, column 74]
----
1<#-- Retrieve the published date meta data field of the web content --> 
2<#assign displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
3<#-- Save the original page locale for later --> 
4<#assign originalLocale = .locale> 
5 
6<#-- Set the page locale to the portals default locale --> 
7<#setting locale = localeUtil.getDefault()> 
8 
9<#-- Parse the date to a date object --> 
10<#assign displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z")> 
11 
12<#-- Set the page locale back to the original page locale --> 
13<#--#assign locale = ''--> 
14<#assign dateFormat = "dd MM yyyy" />  
15<#assign publishDate=dateUtil.getDate(displaydate,dateFormat,locale)/> 
16 
17 
18 
19 
20<!--publish view Count--> 
21<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
22<#assign assetLinkLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetLinkLocalService" )> 
23<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService" )> 
24<#assign getterUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.GetterUtil"] /> 
25<#assign currentArticle = JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data)> 
26<#assign currentArticleResourcePrimKey = currentArticle.getResourcePrimKey()> 
27<#assign currentArticleAssetEntry = assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle", currentArticleResourcePrimKey)/> 
28<#assign viewCount = currentArticleAssetEntry.viewCount/> 
29 
30 
31 
32 
33<#assign AssetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") /> 
34<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
35<#assign journalArticle = JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data) /> 
36<#assign categories = AssetCategoryLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle", journalArticle.getResourcePrimKey()) /> 
37 
38 
39 
40 
41<div class="display-content"> 
42  <div class="container"> 
43    <#if .vars['reserved-article-small-image-url'].getData() != ""> 
44      <div class="main-image"> 
45        <img class="" src="${.vars['reserved-article-small-image-url'].getData()}" alt="" /> 
46      </div> 
47    </#if> 
48     
49 
50    <div class="breadcrumb-wrapper hidden-in-print-mode"> 
51      <@liferay.breadcrumbs /> 
52    </div> 
53 
54    <h6 class="sub-title">${lead.getData()}</h6> 
55 
56    <h4 class="title">${.vars['reserved-article-title'].data}</h4> 
57 
58    <div class="details"> 
59      <div class="date"> 
60        <svg> 
61          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#calendar-minus"></use> 
62        </svg> 
63        <span class="js-date" data-date="${publishDate} ?? DD MM YYYY ?? DD MMMM YYYY" >${publishDate}</span> 
64      </div> 
65      <div class="code"> 
66        <svg> 
67          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#bill"></use> 
68        </svg> 
69        <span>کد خبر : ${.vars['reserved-article-id'].getData()}</span> 
70      </div> 
71      <div class="visitors"> 
72        <svg> 
73          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#eye"></use> 
74        </svg> 
75        <span>تعداد بازدید : ${viewCount}</span> 
76      </div> 
77    </div> 
78 
79    <div class="article-content"> 
80      ${content.getData()} 
81    </div> 
82     
83     
84    <#if other_images?? && other_images.getSiblings()?has_content && other_images.getSiblings()[0].getData() != "" > 
85     
86	    <#assign 
87        theme_display = themeDisplay 
88  	    css_folder = theme_display.getPathThemeCss() 
89  	    javascript_folder = theme_display.getPathThemeJavaScript() 
90      /> 
91       
92      <div class="gallery-wr"> 
93       
94        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="${css_folder}/lightgallery/css/lightgallery.css" /> 
95       
96        <!-- lightgallery plugins --> 
97        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="${css_folder}/lightgallery/css/lg-zoom.css" /> 
98        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="${css_folder}/lightgallery/css/lg-thumbnail.css" /> 
99			  <script src="${javascript_folder}/lightgallery/lightgallery.umd.js"></script> 
100        <!-- Or use the minified version --> 
101        <script src="${javascript_folder}/lightgallery/lightgallery.min.js"></script> 
102       
103        <!-- lightgallery plugins --> 
104        <script src="${javascript_folder}/lightgallery/plugins/thumbnail/lg-thumbnail.umd.js"></script> 
105        <script src="${javascript_folder}/lightgallery/plugins/zoom/lg-zoom.umd.js"></script> 
106         
107         
108				<div id="animated-thumbnails" class="list-gallery"> 
109  				<#if other_images.getSiblings()?has_content> 
110          	<#list other_images.getSiblings() as cur_other_images> 
111          		 
112          		<a href="${cur_other_images.getData()}" data-aos="flip-left"> 
113                <img src="${cur_other_images.getData()}" /> 
114              </a> 
115          	</#list> 
116          </#if> 
117        </div> 
118 
119				<script> 
120 
121          lightGallery(document.getElementById("animated-thumbnails"), { 
122            athumbnail: true, 
123            animateThumb: !1, 
124            pager: !1, 
125            plugins: [lgZoom, lgThumbnail], 
126            hash: !1, 
127            zoomFromOrigin: !1, 
128            toggleThumb: !0, 
129            allowMediaOverlap: !0, 
130            container: ".guilan-theme .display-content .gallery-wr", 
131          }); 
132					 
133				</script> 
134				 
135        <style> 
136          .rtl .lg-outer { 
137          text-align: right; 
138
139          .lg-outer .lg-thumb-item { 
140            float: right !important; 
141
142          .lg-thumb-item img { 
143            margin: 0 !important; 
144            border-radius: 0 !important; 
145
146          .lg-container { 
147            font-family: inherit; 
148
149           
150          .gallery-wr .lg-backdrop , .gallery-wr .lg-outer { 
151            position: fixed !important; 
152
153          .gallery-wr .lg-backdrop { 
154            z-index: 1040 !important; 
155
156          .gallery-wr .lg-outer { 
157            z-index: 1050 !important; 
158
159        </style> 
160         
161      </div> 
162    </#if> 
163     
164     
165    <#if video?? && video.getData()!=""> 
166      <div class="m-auto py-3 hidden-in-print-mode" style="clear: both;max-width:50em"> 
167        <video style="width: 100%; border-radius : 10px" poster="${image_snapshot.getData()}" controls preload="none"> 
168         <source src="${video.getData()}" type="video/mp4"> 
169        Your browser does not support the video tag. 
170        </video> 
171      </div> 
172    </#if> 
173    <#if audio?? && audio.getData()!=""> 
174      <div class="m-auto py-3 hidden-in-print-mode" style="clear: both;max-width:50em"> 
175        <audio style="width: 100%; border-radius : 10px" controls> 
176         <source src="${audio.getData()}"> 
177        Your browser does not support the audio element. 
178        </audio> 
179      </div> 
180    </#if> 
181    <#if files?? && files.getData()!=""> 
182      <a class="sp-link-nextSibling btn btn-info hidden-in-print-mode my-3" href="${files.getData()}" download> 
183        <i class="icon-download"></i> 
184        ${languageUtil.format(locale, "download-x", "فایل", false)} 
185      </a> 
186    </#if> 
187 
188    <hr /> 
189     
190    <#if categories?has_content> 
191      <div class="categories"> 
192        <div class="title"> 
193          <svg> 
194            <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#calendar-minus"></use> 
195          </svg> 
196          <span>دسته بندی :</span> 
197        </div> 
198        <div class="items"> 
199          <#list categories as category> 
200            <div> 
201              <svg> 
202                <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#hashtag"></use> 
203              </svg> 
204              <span>${category.getName()}</span> 
205            </div> 
206          </#list> 
207        </div> 
208      </div> 
209    </#if> 
210 
211    <div class="share"> 
212      <div class="title"> 
213        <svg> 
214          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#share"></use> 
215        </svg> 
216        <span>اشتراک گذاری</span> 
217      </div> 
218 
219      <ul class="d-flex p-0"> 
220        <li> 
221          <div onclick="window.print();"> 
222            <svg> 
223              <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#receipt"></use> 
224            </svg> 
225            <span>چاپ کردن</span> 
226          </div> 
227        </li> 
228         <li> 
229          <a onclick="window.location.replace('https://ble.ir/university_of_guilan')"> 
230             
231              <img src="https://guilan.ac.ir/documents/20123/0/bale-icon.png"> 
232             
233          </a> 
234        </li> 
235         <li> 
236          <a onclick="window.location.replace('http://sapp.ir/guilan.ac.ir')"> 
237             
238              <img src="https://guilan.ac.ir/documents/20123/0/soroush-icon.png"> 
239             
240          </a> 
241        </li> 
242        <li> 
243          <a onclick="window.location.replace('https://eitaa.com/university_of_guilan')"> 
244             
245              <img src="https://guilan.ac.ir/documents/20123/0/Eitaa-icon.png"> 
246             
247          </a> 
248        </li> 
249        </ul> 
250 
251      <div class="short-link" onclick="myFunction()" onmouseout="outFunc()"> 
252        <div class="input-wr"> 
253          <div class="icon"> 
254            <svg> 
255              <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#copy-success"></use> 
256            </svg> 
257          </div> 
258          <input type="text" value="" /> 
259        </div> 
260        <div class="message"> 
261          <span>کپی در حافظه موقت</span> 
262        </div> 
263      </div> 
264       
265      <script> 
266        window.shortURL = encodeURI(document.querySelector("#ShortURL-top input").value); 
267        document.querySelector(".short-link input").value = decodeURI(shortURL); 
268         
269        function copyToClipboard(text) { 
270          var textArea = document.createElement("textarea"); 
271          textArea.style.position = "fixed"; 
272          textArea.style.top = 0; 
273          textArea.style.left = 0; 
274          textArea.style.width = "2em"; 
275          textArea.style.height = "2em"; 
276          textArea.style.padding = 0; 
277          textArea.style.border = "none"; 
278          textArea.style.outline = "none"; 
279          textArea.style.boxShadow = "none"; 
280          textArea.style.background = "transparent"; 
281          textArea.value = text; 
282          document.body.appendChild(textArea); 
283          textArea.focus(); 
284          textArea.select(); 
285          document.execCommand("copy"); 
286          document.body.removeChild(textArea); 
287
288        function myFunction() { 
289          copyToClipboard(shortURL); 
290          var tooltip = document.querySelector(".short-link .message span"); 
291          tooltip.classList.add("success"); 
292          tooltip.innerHTML = "در حافظه موقت کپی شد"; 
293
294        function outFunc() { 
295          setTimeout(() => { 
296            var tooltip = document.querySelector(".short-link .message span"); 
297            tooltip.classList.remove("success"); 
298            tooltip.innerHTML = "کپی در حافظه موقت"; 
299          }, 300); 
300
301      </script> 
302       
303    </div> 
304  </div> 
305</div> 
306 
307<style> 
308.display-content { 
309 padding: 4.5em 0 2em 0; 
310 font-size: 15px; 
311 overflow: hidden; 
312
313 
314.display-content .container > .title { 
315 font-weight: 600; 
316 font-size: 2em; 
317 line-height: 1.7em; 
318 color: #000000; 
319 margin-bottom: 0; 
320
321 
322.display-content .container > .sub-title { 
323 font-weight: 400; 
324 font-size: 1.312em; 
325 color: #114088; 
326 margin-bottom: 0.81em; 
327
328 
329.display-content .container .breadcrumb-wrapper { 
330 margin-bottom: 2.375em; 
331
332 
333.display-content .container .breadcrumb-wrapper .demo { 
334 font-weight: 400; 
335 font-size: 0.93em; 
336 color: #7e8aab; 
337
338 
339.display-content .container .main-image { 
340 z-index: 1; 
341 position: relative; 
342 float: left; 
343 max-width: 45%; 
344 position: relative; 
345 margin: 0em 3em 3em 0; 
346
347 
348html.ltr .display-content .container .main-image { 
349 float: right; 
350 margin: 0em 0 3em 3em; 
351
352 
353.display-content .container .main-image::before, .display-content .container .main-image::after { 
354 /*content: "";*/ 
355 position: absolute; 
356 left: 3em; 
357 right: 3.75em; 
358 height: 5em; 
359 background: #ff8134; 
360 opacity: 0.1; 
361 border-radius: 12px; 
362 top: -1.125em; 
363
364 
365.display-content .container .main-image::after { 
366 left: 3.75em; 
367 right: 3em; 
368 bottom: -1.125em; 
369 top: unset; 
370 background: #119932; 
371
372 
373.display-content .container .main-image img { 
374 filter: drop-shadow(0px 14px 44px rgba(0, 0, 0, 0.05)); 
375 border-radius: 6px; 
376 max-width: 100%; 
377
378 
379.display-content .container .details { 
380 display: flex; 
381 column-gap: 2.4em; 
382 margin: 1.375em 0; 
383 flex-wrap: wrap; 
384  row-gap: 1em; 
385
386 
387.display-content .container .details div { 
388 display: flex; 
389 align-items: center; 
390 column-gap: 0.437em; 
391
392 
393.display-content .container .details div svg { 
394 width: 1.25em; 
395 height: 1.25em; 
396
397 
398.display-content .container .details div svg use { 
399 stroke: #0391CC !important; 
400
401 
402.display-content .container .details div span { 
403 font-weight: 400; 
404 font-size: 1em; 
405 color: #0391CC; 
406
407 
408.display-content .container .article-content { 
409 font-weight: 400; 
410 font-size: 1.05em; 
411 line-height: 3em; 
412 color: #626E94; 
413
414 
415.display-content .container .gallery-wr { 
416 padding: 2.5em 0; 
417 font-size: 0.88em; 
418
419 
420.display-content .container .gallery-wr .list-gallery { 
421 display: flex; 
422 flex-wrap: wrap; 
423 justify-content: center; 
424 row-gap: 1.25em; 
425 column-gap: 1.25em; 
426
427 
428.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a { 
429 position: relative; 
430 overflow: hidden; 
431
432 
433.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a:hover::before { 
434 opacity: 1; 
435 transform: scale(1); 
436
437 
438.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a::before { 
439 content: ""; 
440 width: 100%; 
441 height: 100%; 
442 background: url('data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAYAAAAehFoBAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAFuSURBVHgB7ZiLbYMwEIYPqQN0BEbIBmWDskHZoOoEZYOoE5Rs0G7QDRjB2eR6Fo5kJWfjp2Sk+yQrCob/PpmHDQCCIAg+OlcHIs708wZ+Ll3XzRBBrVwdrHCfFSIJzFWu458gnCu1v7ttXxDPB7XXu20DtR5ycIzE3qlMqTPFjHCIsKolzciqEsLfTHC2NJdpauULuwpAIq6sosK+QiVkqwjvFcyRLSH8aaTH2MIpsmafE7VV14bSxEhjhZs2CUZkYPYZm5C1hGzpM9N/bkb2hhlFLdYzfb3pewFBEMqgH2cBN90ILXCoxxozcXDT+NDExIGtTc0UOuO2EDmVEMCwxY+egBRub9bRwsoEH2Z5+SCMR1rAYyOvSEHfJXQB+rEvjYm+zFwgETp2oUywMm//08EDv+ZXkfVI518Shis1PQkM1rZfOr0/EAFuj8l3JruHHDDzo50nd83J9Y3wQm0CPwvEo8/IM5TPFQRBIP4BZJehxxvkyUsAAAAASUVORK5CYII=') 
443 no-repeat center, rgba(26, 27, 29, 0.82); 
444 background-size: 2.7em 2.7em; 
445 position: absolute; 
446 opacity: 0; 
447 transform: scale(0.9); 
448 transition: all ease-in-out 0.3s; 
449
450 
451.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a img { 
452 margin: 0 !important; 
453 border-radius: 0 !important; 
454 max-width: 100%; 
455 width: 100%; 
456 height: 11.5em; 
457 width: 11.5em; 
458 object-fit: cover; 
459
460 
461.display-content .container hr { 
462 background: rgba(115, 129, 141, 0.01); 
463 margin: 1.5em 0; 
464
465 
466.display-content .container .categories, 
467.display-content .container .share { 
468 display: flex; 
469 justify-content: space-between; 
470 flex-wrap: wrap; 
471 padding: 1.5em 0; 
472 column-gap: 1.75em; 
473 row-gap: 1.5em; 
474
475 
476.display-content .container .categories > .title, 
477.display-content .container .share > .title { 
478 display: flex; 
479 column-gap: 0.5em; 
480 align-items: center; 
481
482 
483.display-content .container .categories > .title svg, 
484.display-content .container .share > .title svg { 
485 width: 1.5em; 
486 height: 1.5em; 
487 stroke: #1a1b1d; 
488
489 
490.display-content .container .categories > .title span, 
491.display-content .container .share > .title span { 
492 font-weight: 400; 
493 font-size: 0.93em; 
494 color: #1a1b1d; 
495
496 
497.display-content .container .categories .items { 
498 display: flex; 
499
500 
501.display-content .container .categories .items > div { 
502 display: flex; 
503 align-items: center; 
504 column-gap: 0.375em; 
505
506 
507.display-content .container .categories .items > div svg { 
508 width: 1.125em; 
509 height: 1.125em; 
510 stroke: #7e8aab; 
511
512 
513.display-content .container .categories .items > div span { 
514 font-weight: 400; 
515 font-size: 1em; 
516 color: #7e8aab; 
517
518 
519.display-content .container .categories .items > div + div::before { 
520 content: "-"; 
521 margin: 0 0.875em; 
522 color: #bfc4d5; 
523 font-weight: bold; 
524 display: flex; 
525 align-items: center; 
526
527 
528.display-content .container .share .short-link { 
529 position: relative; 
530 cursor: pointer; 
531 width: fit-content; 
532
533 
534.display-content .container .share .short-link::before { 
535 content: ""; 
536 width: 100%; 
537 height: 100%; 
538 position: absolute; 
539 z-index: 1; 
540
541 
542.display-content .container .share .short-link:hover .message { 
543 transform: translate3d(0, 100%, 0); 
544 opacity: 1; 
545
546 
547.display-content .container .share .short-link .message { 
548 transition: all ease-in-out 0.2s; 
549 position: absolute; 
550 width: 100%; 
551 bottom: 0; 
552 padding-top: 0.3em; 
553 opacity: 0; 
554 pointer-events: none; 
555 z-index: -1; 
556
557 
558.display-content .container .share .short-link .message span { 
559 display: flex; 
560 justify-content: center; 
561 align-items: center; 
562 border-radius: 0.312em; 
563 color: #fff; 
564 font-size: 0.8em; 
565 height: 2.5em; 
566 background: #285eff; 
567
568 
569.display-content .container .share .short-link .message span.success { 
570 background: #29c450; 
571
572 
573.display-content .container .share .short-link .input-wr { 
574 background: #ffffff; 
575 border: 0.3px solid #bdc5dd; 
576 border-radius: 0.312em; 
577 overflow: hidden; 
578 display: flex; 
579 width: 11.5em; 
580 height: 2.812em; 
581 position: relative; 
582
583 
584.display-content .container .share .short-link .input-wr .icon { 
585 background: #285eff; 
586 width: 2.25em; 
587 display: flex; 
588 align-items: center; 
589 justify-content: center; 
590 flex-shrink: 0; 
591
592 
593.display-content .container .share .short-link .input-wr .icon svg { 
594 fill: #fafbfc; 
595 width: 1.188em; 
596 height: 1.188em; 
597
598 
599.display-content .container .share .short-link .input-wr input { 
600 direction: ltr; 
601 cursor: pointer; 
602 border: 0; 
603 outline: 0; 
604 box-shadow: 0; 
605 width: 100%; 
606 padding-left: 1em; 
607 font-weight: 400; 
608 font-size: 0.75em; 
609 color: #7e8aab; 
610
611 
612.display-content .container .share ul { 
613 list-style: none; 
614 margin: 0 auto 0 0; 
615 display: flex; 
616 column-gap: 1em; 
617 align-items: center; 
618 background-color: #a1d6eca3; 
619 border-radius: 5px !important; 
620 padding-left: 5px !important; 
621
622 
623html.ltr .display-content .container .share ul { 
624 margin: 0 0 0 auto; 
625
626 
627.display-content .container .share ul li { 
628 cursor: pointer; 
629
630 
631.display-content .container .share ul li svg { 
632 width: 1.5em; 
633 height: 1.5em; 
634
635 
636.display-content .container .share ul li span { 
637 font-weight: 500; 
638 font-size: 0.75em; 
639 color: #7e8aab; 
640
641 
642@media only screen and (max-width: 991px) { 
643 .display-content { 
644  font-size: 14px; 
645
646 .display-content .container { 
647  display: flex; 
648  flex-direction: column; 
649
650 .display-content .container > * { 
651  order: 5; 
652
653 .display-content .container > .breadcrumb-wrapper, 
654 .display-content .container > .sub-title, 
655 .display-content .container > .title, 
656 .display-content .container > .details { 
657  order: 1; 
658
659 .display-content .container .main-image { 
660  margin-left: 0; 
661  margin-right: 0; 
662  order: 4; 
663  max-width: unset; 
664  width: fit-content; 
665  margin: 3em auto 3em auto !important; 
666
667
668 
669@media only screen and (max-width: 767px) { 
670 .display-content { 
671  font-size: 13px; 
672
673 .display-content .container .head { 
674  padding-top: 4em; 
675
676 .display-content .container .head::before { 
677  background-position: -2.5em 1.5em; 
678
679 .display-content .container .head .title { 
680  font-size: 1.5em !important; 
681
682
683 
684@media only screen and (max-width: 575px) { 
685 .display-content { 
686  font-size: 12px; 
687
688 .display-content .container .article-content { 
689  font-size: 1.2em; 
690
691 .display-content .container .categories { 
692  font-size: 1.2em; 
693
694 .display-content .container .share { 
695  font-size: 1.3em; 
696  flex-direction: column; 
697
698 .display-content .container .share ul { 
699  margin: 0 !important; 
700  justify-content: flex-start; 
701  width: 12.5em; 
702
703
704 
705@media print { 
706 .zahra-nav, 
707 .la-news-po-2, 
708 .footer, 
709 .share , 
710 .hidden-in-print-mode { 
711  display: none !important; 
712
713
714 
715/* breadcrumb */ 
716 
717.breadcrumb-wrapper .portlet { 
718	margin-bottom:0; 
719	margin: auto; 
720
721 
722.breadcrumb-wrapper .portlet .portlet-header{ 
723	display:none; 
724
725 
726.breadcrumb-wrapper .portlet .portlet-content { 
727	padding-left:0; 
728	padding-bottom:0; 
729
730html.rtl .breadcrumb-wrapper .portlet .portlet-content { 
731	padding-right:0; 
732
733 
734.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb { 
735	background:none; 
736	margin-bottom:0; 
737	padding:0; 
738	font-size:inherit; 
739
740.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb .breadcrumb-item+.breadcrumb-item::before { 
741 background-image: none; 
742 content: '/'; 
743	top: unset; 
744	margin-top: unset; 
745 color: #7e8aab; 
746  
747
748 
749.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li { 
750	font-size: 1em; 
751
752 
753.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li { 
754	font-size: 1em; 
755
756 
757.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li a { 
758	text-decoration:none; 
759 color: #7e8aab; 
760 font-weight: 400; 
761 font-size: 0.93em; 
762
763 
764.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li span.active { 
765 color: #7e8aab; 
766 font-weight: 400; 
767 font-size: 0.93em; 
768  
769	white-space: nowrap;  
770 max-width: 300px;  
771 overflow: hidden; 
772 text-overflow: ellipsis;  
773
774 
775/* breadcrumb */ 
776 
777 
778</style> 

خبر های مهم

ناشر الأصول

30 06 2021

مجمع عمومی دانش آموختگان دانشگاه گیلان برگزار شد

با عنایت به اساسنامه انجمن دانش آموختگان دانشگاه گیلان مبنی بر تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی، این مجمع با حضور جمعی از اعضای انجمن دانش آموختگان و مدیران دانشگاهی با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی در تالار حکمت برای انتخاب شورای مرکزی برگزار شد. در ابتدای این نشست دکتر سیدضیالدین میرحسینی مسئول هیأت موسس انجمن دانش آموختگان دانشگاه گیلان با اشاره به زمان تاسیس دانشگاه گیلان و فعالیت های این دانشگاه، به تشریح و چگونگی شکل گیری این انجمن در دانشگاه گیلان پرداخت. دکتر میرحسینی با بیان اینکه دانشگاه گیلان حدود 40 هزار دانش آموخته دارد ابراز امیدواری کرد که با تشکیل شورای مرکزی از ظرفیت ها و پتانسیل های دانش آموختگان بیش از پیش استفاده شود. در پایان این مجمع پس از رای گیری از اعضای انجمن، نفرات زیر به عنوان اعضای شورای مرکزی انجمن دانش آموختگان و بازرس انتخاب شدند.   اعضای شورای مرکزی اعضای اصلی - بهمن شریف زاده - کامبیز طاهری آبکنار - شبنم سهراب نژاد -هادی قلیزاده -رحیم باخدا - رضا شریعت - رضا شیرزادیان اعضای علی البدل - محمد ناصرانی - منصور ناظم زاده بازرس عضو اصلی - عبدالله اکباتان عضو علی البدل - زهرا دانش

29 09 2016

گردهمائی تجلیل از اساتید مدرسه عالی مدیریت لاهیجان

مراسم تجلیل از استادان و دانش آموختگان مدرسه عالی مدیریت در تاریخ هشتم مهرماه در تالار حکمت با تلاوت آیاتی چند از کلام ا.. مجید برگزار و پس از آن با اجرای سرود زنده ملی کشور توسط گروه سرود نیروی دریایی اجرا ادامه یافت. پس از آن مجری برنامه ضمن عرض خوشآمد گویی به حضار، جامعه محترم مطبوعات و مسئولان و مدیران استانی و دانشگاهی و همچنین پیش کسوتان مدرسه عالی مدیریت، برگزاری اینچنین مراسم هایی را موجب عزت و احترام عزیزانی دانست که عمری گران در خدمت آموزش و دانشجویان بوده و از این منظر خدمات شایسته ای را به ایران و ایرانیان عرضه نمودند. در ادامه آقای دکتر احمدی دستجردی ، مشاور محترم عالی رئیس دانشگاه به ادامه سخنرانی پرداختند و رمز ماندگاری یک دانشگاه را بیان نمودند. سپس استادان و پیشکسوتان به تناسب و وقت ارایه شده به ذکر خاطرات خود پرداختند. لوح های تقدیری برای اساتید مدرسه عالی مدیریت تهیه شده بود که توسط آقای دکتر رضی، ریاست محترم دانشگاه اهدا گردید. در طول برنامه کلیپ هایی از مصاحبه های مطبوعاتی با پیشکسوتان و کلیپی به یادگار پخش گردید. حسن ختام مراسم، تعدادی از دانش آموختگان با لباس فارغ التحصیلی بر روی سن حاضر شدند و لوح یادبودی از دست جناب آقای دکتر والی پور ، رئیس اسبق مدرسه عالی مدیریت دریافت و عکس هایی به یادگار گرفتند. در انتها همگی عزیزان به صرف ناهار دعوت شدند.

20 08 2016

کنفرانس مطبوعاتی

کنفرانس مطبوعاتی  در روز چهارشنبه 27 مرداد ماه با همکاری دفتر دانش آموختگان دانشگاه گیلان و نمایندگان انجمن مدرسه عالی مدیریت گیلان (لاهیجان) در سالن کنفرانس پردیس دانشگاهی برگزار شد. در این جلسه 15 نفر از اصحاب مطبوعات حضور داشتند که در ابتدا آقای دکتر محمد خواه، مسئول راه اندازی دفتر دانش آموختگان دانشگاه توضیحاتی در خصوص شکل گیری این دفتر، اهداف و برنامه های آینده ارایه نمودند. بعد از آن آقای دکتر احمد وند یکی از نمایندگان انجمن مدرسه عالی مدیریت گیلان(لاهیجان) در مورد سابقه انجمن، جلسات هرساله و فعالیت هایی که داشته اند صحبت هایی کردند. بعد از پذایرایی نیز نمایندگان محترم مطبوعات و خبرگزاری ها پرسش هایی را مطرح کردند که به سوالات آنان پاسخ و اطلاعات لازم ارایه گردید.  مقرر شد در تاریخ 8 مهر با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه گیلان در تالار حکت، اولین همایش تجلیل از استید و مردم شریف لاهیجان و فارغ التحصیلان موفق با سه رویکرد زیر برگزار گردد: آشنایی و تجلیل از اساتید فقید و اساتید در قید حیات آشنایی با معتمدین، صنعتگران و فرهیختگان شریف لاهیجان آشنایی با دانش آموختگان موفق مدرسه عالی مدیریت در عرصه محلی - ملی و بین المللی