معرفی

معرفی کوتاه

                مقدمه

به منظور ایجاد و حفظ ارتباط مابین فارغ التحصیلان با دانشگاه گیلان و  همچنین ارتباط مستمر با همدیگر،  انجمن دانش آموختگان دانشگاه گیلان موضوع بخشنامه شماره۱۱۴۵۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بر اساس مصوبه جلسه ۳۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه تاسیس انجمن دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مصوب ۱۴/۴/۱۳۷۷ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید هیات رئیسه دانشگاه گیلان انجمن دانش آموختگان دانشگاه گیلان تاسیس شد.

این انجمن با هدف گسترش و تعمیم  پیوندها و نزدیکتر کردن ارتباطات در عرصه های مختلف صنفی – تخصصی و تحقق هدف متعالی گسترش فرهنگ تعاون و همکاری و ایجاد ارتباط با سایر انجمن ها، کانون ها و تشکل های متناظر که به نحوی در ارتباط با اهداف انجمن قرار می گیرند، فعالیت خود را ادامه می دهد.